cheap replica rolex
trongmualan.com
Quảng cáo
qc phải

TIN TỨC MÚA LÂN SƯ RỒNG

LUẬT THI ĐẤU LÂN SƯ RỒNG VIỆT NAM - BỘ VH - TT & DU LỊCH

LUẬT THI ĐẤU LÂN SƯ RỒNG VIỆT NAM - BỘ VH - TT & DU LỊCH
TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN, CÁCH THỨC THI ĐẤU LÂN SƯ RỒNG


 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012


THÔNG TƯ


Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng


Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục  Thể dục thể thao;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ Chức hoạt động Lân Sư Rồng. Hoạt động múa Rồng, múa Sư tử dân gian không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng tại Việt Nam.


Điều 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
1. Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng là doanh nghiệp khi tiến hành 
hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo thủ tục quy định tại Khoản 5 Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao.

 

2. Cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn Lân Sư Rồng phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 của Luật Thể dục, thể thao. 84 CÔNG BÁO/Số 17 + 18/Ngày 14-01-2013


Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất
Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng phải đảm bảo các điều kiện sau:


1. Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, diện tích từ 200m2 trở lên;
2. Mặt sân phải bằng phẳng, không trơn trượt;
3. Đối với địa điểm tập luyện trong nhà chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 5m. Trong trường hợp có sử dụng mai hoa thung chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 7m, hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150Lux trở lên;
4. Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 120dBA;
5. Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu; 6. Có khu vực vệ sinh, để xe;
7. Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện; bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;
8. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.


Điều 5. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ


Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ sau:
1. Đầu múa Lân, Sư, Rồng và các loại trang phục, đạo cụ kèm theo phù hợp với quy định của Luật Thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương;
2. Các loại trống múa lân, chiêng, thanh la, nạ bạt, mai hoa thung và các dụng cụ, đạo cụ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc;
3. Các trang thiết bị, dụng cụ dùng để tập luyện, biểu diễn, thi đấu là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.


Điều 6. Điều kiện về nhân viên chuyên môn
Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải có người hướng dẫn hoạt động chuyên môn đảm bảo một trong các điều kiện sau:
1. Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên am hiểu Luật Thi đấu Lân Sư Rồng, có trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật về biểu diễn, thi đấu Lân Sư Rồng;
2. Có giấy chứng nhận đã qua các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn Lân Sư Rồng do Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Lân Sư Rồng trong nước, quốc tế hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm phổ biến, theo dõi việc thực hiện Thông tư này. Các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng đã được thành lập nhưng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông tư này phải bổ sung, hoàn thiện trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về điều kiện chuyên môn khi tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.


Điều 8. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.


BỘ TRƯỞNG

 

 


Hoàng Tuấn Anh

 

 

 

XEM THÊM  
 
 

 

^ Về đầu trang